STRONA GЈУWNA      O NAS      ЗА O NASZEJ DZIAЈAЈNOЊCI      FORMULARZ      KONTAKT

 

 

 

 

  

          

 

 

 

Proszк uzupeіniж poniїej zamiezczony formularz
Dane osobiste:
Imiк:  
Nazwisko:  
Miasto:  
Kod pocztowy:  
Adres:  
Nуmer telofonu:  
Telefon komуrkowy:  
Faks:  
E-mai adres: @  
Data urodzenia:  
Wzrost:  
Waga:  
Kolor oczu:  
Czy Pani pali?  
Wyksztaіcenie:  
Zawуd:  
Znajomoњж jezykуw obcych i stopieс znajomoњci (prosze wymieniж)  
Stan cywilny:  
Iloњж dzieci:  
Wiek i pіeж dzieci:  
   
Wasze cechy
Proszк opisaж jakim czіowiekiem jest Pani wedіug siebie:  
Co pani lubi (robiж w wolnym czasie):  
Czy Pani chciaіaby mieж dieci w przyszіym maіїeсstwie:  
Seks dla Pani jest:  
Co Pani oczekuje od przyszіego partnera
Wiek od do  
Wzrost od cm. do cm.  
Sylwetka:  
Kolor wіosуw:  
Stan cywilny:  
Czy moїe mieж juї dzieci:  
Czy moїe byж pal№cy:  
Jakie powinien posiadaж wedіug Pani cechy:  
Wyraїam zgodк, їeby moje zdjкcie zostaіo umieszczone na stronie internetowej biura matrymonialnego Mariana Gleue: